Nasze przedszkole | Poziomka | Niepubliczne Przedszkole, Skała

O Przedszkolu Niepublicznym Poziomka

Przedszkole „Poziomka” jest niepubliczną placówką oświatową dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Rekrutacja trwa cały rok kalendarzowy.

Poziomka to kameralne Przedszkole mieszczące się na parterze domu jednorodzinnego przy ulicy Bohaterów Września 9 (przecznica z ulicy Krakowskiej) w Skale.

Przedszkole składa się dwóch sal zabaw, łazienki z toaletą, przystosowaną dla najmłodszych, szatni, pomieszczenia kuchennego, pomieszczenia gospodarczego oraz toalety dla personelu.

Dzieci w naszym przedszkolu tworzą jedną grupę wspólnie spędzając czas podczas zabaw dowolnych, posiłków, spacerów czy wszelkich uroczystości. Zajęcia dydaktyczne dzielą przedszkolaków tak, by dzieci w optymalny sposób, odpowiedni do wieku i zainteresowań mogły uczestniczyć w zajęciach.

Naszym dzieciom zapewniamy całodzienne wyżywienie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek oraz napoje). Obiady dostarczane są przez firmę cateringową. Pozostałe posiłki przygotowywane są na miejscu.

Przedszkole „Poziomka” czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „POZIOMKA” W SKALE

 NA LATA 2014/2015 – 2015/2016

Wizja przedszkola

 • Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” w Skale jest placówką, która kładzie nacisk na bezpieczeństwo oraz przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom atmosferę.
 • Jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców.
 • Dla nas najważniejsze jest dziecko – jego dobro, jego potrzeby, jego wszechstronny rozwój.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczego i kreatywnego rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.
 • Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności.
 • Wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 • Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 

Misja przedszkola

 • Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.
 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
 • Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.
 • Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
 • Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.
 • Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych.
 • Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki (imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców).

 

Współpraca z rodzicami

 • Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne uroczystości.
 • Rodzice współpracują z nauczycielami w rozwijaniu umiejętności swojego dziecka, zmniejszaniu deficytów rozwojowych.
 • Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci poprzez dobry przepływ informacji, kontakty z nauczycielkami oparte na współpracy i wzajemnym zaufaniu.
 • Rodzice otrzymują informację na temat osiągnięć i niepowodzeń dziecka

Formy współpracy przedszkola z rodzicami

Najczęściej stosowane w przedszkolu formy współpracy i wspierania rodziców w wychowaniu:

 • zebrania ogólne,
 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami,
 • prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. eksponowanie prac dzieci, porady dla rodziców, artykuły),
 • zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda) – na potrzeby rodziców,
 • udział w uroczystościach przedszkolnych,
 • włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
 • udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, wywiady z rodzicami.

Współpraca ze środowiskiem

Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych niewątpliwie związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami. Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które realizuje przedszkole.

Cele współpracy z instytucjami:

 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień, nagród oraz dyplomów
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

Szczególnie współpracujemy z:

 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
 • Poradnią Stomatologiczną,
 • Biblioteką Dziecięcą,
 • Urzędem Miasta i Gminy Skała,
 • Administracją Szkół Gminy Skała,
 • Parafią Św. Mikołaja w Skale,
 • Urzędem Pocztowym,
 • Strażą Pożarną,
 • Komendą Policji (wojewódzką),
 • Krakowskim Pogotowiem Ratunkowymi Szkołą Ratownictwa Medycznego,
 • Nowohuckim Centrum Kultury,
 • Studiem Małych Form Teatralnych Art.-Re,
 • Pracownią Arete,
 • Zielone Lekcje,
 • Sklepem Zoologicznym,
 • Gospodarstwem Sadowniczym Adamek,
 • Udział w akcji „Nakręć się i pomagaj z uśmiechem”,
 • Nauczycielem rytmiki oraz plastyki,
 • JAKU – edukacja przyrodnicza dla dzieci,
 • Fabryką Ozdób Świątecznych ARMAR,
 • Nauczycielem plastyki z gimnazjum w Skale,
 • Nauczycielem muzyki z gimnazjum w Skale,
 • Szkołą Językową ALALU,
 • Szkołą Tańca Pasja,
 • Jednostką 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie,

Metody i formy pracy z dziećmi stosowane w naszym przedszkolu

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.

Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność:

 • indywidualna,
 • zespołowa,
 • zbiorowa (zajęcia z całą grupą).

Natomiast podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa, która jest dominująca w wychowaniu przedszkolnym.

Metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 • Metody czynne ( metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania własną działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń utrwalających),
 • Metody oglądowe (obserwacja i pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne,
 • Metody słowne (rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa),

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • metoda Weroniki Sherborne – Ruch Rozwijający,
 • twórcza metoda aktywności ruchowej Labana,
 • metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • pedagogikę zabawy KLANZA,
 • bajkoterapię.

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY)

NA LATA 2014/2015 – 2015/2016

 1. Budowanie klimatu sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 2. Stwarzanie warunków odpowiednich do zdobywania przez dziecko umiejętności i wiadomości niezbędnych w przedszkolu i codziennym życiu.
 3. Stałe podnoszenie poziomu wychowania , opieki i nauczania.
 4. Efektywne współdziałanie z rodzicami.
 5. Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki.